Carregant Esdeveniments

Ser capaç d’atendre a un client en un establiment comercial utilitzant un idioma estranger (Anglès) i satisfer les necessitats del mateix mitjançant l’aplicació de les tècniques de venda oportunes en el marc de l’estratègia predeterminada utilitzant una llengua estrangera.

Utilitzar l’idioma amb una certa seguretat i flexibilitat, receptiva i productivament, tant en forma parlada com escrita, així com per a mediar entre parlants de diferents llengües, en situacions quotidianes i menys corrents que requereixin comprendre i produir textos en una varietat de llengua estàndard, amb estructures habituals i un repertori lèxic comú no gaire idiomàtic, i que versin sobre temes generals, quotidians o d’interès personal. Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació en llengua anglesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d’acreditació oficial del nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les Llengües (MECRL).

Informació addicional

FC01_COMT102_2016

Formulari Inscripció