Carregant Esdeveniments

Objectiu

Donar una visió global i integradora de la comptabilitat.

Situar la comptabilitat din les tasques administratiu-financeres.

Definir la relació entre comptabilitat i finances.

Objectius específics:

  • Consolidar el nivell de coneixements generals dels participants.
  • Ampliar els coneixements generals, amb temes nous i més complexos.
  • Enfocar la comptabilitat cap als seus objectius d’informació final.
  • Identificar, estudiar i analitzar la relació entre comptabilitat i fiscalitat.
  • Analitzar les conseqüències fiscals de les deicisons comptables.
  • Aconseguir una autonomia important de l’alumne/
    •  

1. Recordatori de conceptes generals
1.1. Cas pràctic

2. Immobilitzat
2.1. Valoració dels immobilitzats
2.2. Amortització
2.2.1. Comptabilització.
2.2.2. Normativa fiscal de valoració.

3. Provisions i deterioraments de valor
3.1. Concepte de provisió i de deteriorament de valor
3.1.1. El principi de prudència
3.2. Principals provisions en el PGC
3.2.1. Tractament comptable inicial i posterior
3.3. Principals deterioraments de valor en el PGC
3.3.1. Tractament comptable inicial i posterior
3.4. Regulació de les provisions i deterioraments en e l’Impost de Societats 3.4.1. Provisions i deterioraments deduïbles i no deduïbles.

4. Moneda estrangera.
4.1. Concepte d’operació en moneda estrangera

4.1.1. Distinció d’operació en moneda estrangera i operacions amb l’exterior. 4.2. Problemàtica comptable de les operacions amb moneda estrangera. 4.2.1. Diferències de canvi
4.2.2. Partides monetàries i no monetàries.
4.3. Tractament comptable de les operacions
4.3.1. En el moment de realitzar-se
4.3.2. En el moment final Ajustaments a final d’exercici

5. Valors mobiliaris
5.1. Concepte de valors mobiliaris
5.2. Principals tipus de valors
5.2.1. Instruments de patrimoni
5.2.2. Instruments de deute
5.3. Classificació dels instruments financers actius en PCG
5.3.1. Informació que ens aporta la classificació
5.3.2. Grups
5.4. Classificació dels instruments financers actius en PCG de Pymes
5.4.1. Grups
5.5. Concepte de cost amortitzat
5.5.1. El tipus d’interès efectiu
5.5.2. Significat
5.5.3. Càlcul
5.6. Tractaments dels costos inicials de les operacions
5.7. Tractament de les diferències en el valor raonable dels instruments a final d’exercici.

6. Comptabilització de l’Impost de societats.
6.1. Diferència entre impostos directe i impostos indirectes
6.1.1. Principals impostos de cada tipus
6.2. Definició de l’Impost de Societat
6.2.1. Àmbit d’aplicació
6.2.2. Base imposable
6.2.3. Tipus impositiu
6.3. Diferències entre el resultat comptable i la base imposable
6.3.1. Tipus de diferències: Permanents i temporànies.
6.3.2. Diferències entre unes i altres.
6.4. Comptabilització de l’impost
6.4.1. Impost corrent
6.4.2. Impost diferit
6.4.3. Actius i passius per diferències impositives.
6.5. Bases imposables negatives
6.5.1. Compensació
6.5.2. Crèdit impositiu

  • Adreçat prioritàriament a treballadors/es
  • Edat: 16 anys complerts.
Llicenciats/des en Ciències Econòmiques, Empresarials, ADE…
Certificat d’Aprofitament o d’Assistència a la formació de Comptabilitat Avançada (60 hores).

Informació addicional

 

Formulari Inscripció

Choose File
El missatge ha sigut enviat. Ens posarem en contacte al més aviat possible. Gràcies
S'ha produït un error en intentar enviar el vostre missatge. Torneu-ho a provar més tard.