MF0069_1: Operacions de manteniment preventiu del vehicle i control de la seva
dotació material (100 hores).
• UF0679: Organització de l’entorn de treball en transport sanitari (40 hores).
• UF0680: Diagnosi preventiva del vehicle i manteniment de la seva dotació
material (60 hores).
MF0070_2: Tècniques de suport vital bàsic i de suport al suport vital avançat
(160 hores).
• UF0681: Valoració inicial del pacient en urgències o emergències sanitàries
(50 hores).
• UF0677 (Transversal): Suport vital bàsic (60 hores).
• UF0678 (Transversal): Suport al suport vital avançat (50 hores).
MF0071_2: Tècniques d’immobilització, mobilització i trasllat del pacient (100 hores).
• UF0682: Assegurament de l’entorn de treball per a l’equip assistencial i el
pacient (40 hores).
• UF0683: Trasllat del pacient al centre sanitari. (60 hores).