Tots el cursos

    Objectiu Atendre persones dependents en l'àmbit sociosanitari en la institució on es desenvolupi la seva actuació, aplicant les estratègies dissenyades per l'equip interdisciplinari competent i els procediments per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l'entorn. Àmbit professional:

    Objectiu Atendre a persones dependents en l'àmbit sociosanitària en la institució on es desenvolupi la seva actuació, aplicant les estratègies desenvolupades per l'equip interdisciplinar competent i els procediemtns per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les relacions amb el seu entorn. UC1016_2: Preparar

    Objectiu Realitzar les operacions de recepció i suport a la gestió administrativa derivada de les relacions amb el públic o client, intern o extern, amb qualitat de servei, dins del seu àmbit d'actuació i responsabilitat, utilitzant els mitjans informàtics i telemàtics, i en cas necessari, una llengua

Anglès A.2.A

26 gener 15:30 - 19 març 19:30

    Objectiu Capacitar a l'alumnat per utilitzar l'idioma de forma senzilla però adequada i eficaç, essent capaç de comprendre, expresar-se i interactuar, tant de parlant com escrivint, en situacions quotidianes que requereixen comprendre i produir textos breus. Aquest programa formatiu proporcionarà a l'alumnat la formació i aprenentatge en

    Objectiu Ajudar en l'àmbit sociosanitari en el domicili a les persones amb especials necessitats de salut física, psíquica i social, aplicant les estratègies i procediments més adequats per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l'entorn. En general, podrà exercir la seva

Francès A.1.A

4 febrer 14:30 - 1 abril 19:30

    Objectiu Aconseguir un nivell elemental de comprensió oral i escrita i en expressió i interacció oral i escrita que permeti als alumnes intercanvis comunicatius molt simples i controlats sobre temes familiars i habituals destinats a satisfer necessitats de tipus immediat, amb parlants que s'esforcen a fer-se entendre.