Comptabilitat Avançada

Subvencionat per:

Objectius generals:

 • Donar una visió global i integradora de la comptabilitat.
 • Situar la comptabilitat dins les tasques administratiu-financeres.
 • Definir la relació entre comptabilitat i finances.

Objectius especifics:

 • Consolidar el nivell de coneixements generals dels participants.
 • Ampliar els coneixements generals, amb temes nous i més complexos.
 • Enfocar la comptabilitat cap els seus objectius d’informació final.
 • Identificar, estudiar i analitzar la relació entre comptabilitat i fiscalitat.
 • Analitzar les conseqüències fiscals de les decisions compatibles.
 • Aconseguir una autonomia important de l’alumne en el camp comptable.

CONTINGUTS

 1. Recordatori de conecptes generals.
  Cas pràctic
 2. Immobilitzat
  Valoració dels immobilitzats
  Amortització
  Comptabilització
  Normativa fiscal de valoració
 3. Provisions i deterioraments de valor
  Concepte de provisió i de deteriorament de valor
  El principi de prudència
  Principals provisions en el PGC
  Tractament comptable inicial i posterior
  Principals deterioraments de valor en el PGC
  Tractament comptable inicial i posterior
  Regulació de les provisions i deterioraments en l’impost de societats
  Provisions i deterioraments deduïbles i no deduïbles
 4. Moneda estrangera
  Concepte d’operació en moneda estrangera
  Distinció d’operació en moneda estrangera i operacions amb l’exterior.
  Problemàtica comptable de les opracions amb moneda estrangera
  Diferències de canvi
  Partides monetàries i no monetàries
  Tractament comptable de les operacions
  En el moment de realitzar-se
  En el moment final d’ajustaments a final d’exercici
 5. Valors mobiliaris
  Concepte de valors mobiliaris
  Principals tipus de valors
  Instruments de patrimoni
  Instruments de deute
  Classificació dels instruments financers actius en PCG
  Informació que ens aports la classificació
  Grups
  Classificació dels instruments financers actius en PCG de Pymes
  Grups
  Concepte de cost amortitzat
  Els tipus d’interès efectiu
  Significat
  Càlcul
  Tractaments dels costos inicials de les operacions
  Tractament de les diferències en el valor raonable dels instruments a final d’exercici
 6. Comptabilització de l’impost de societats.
  Diferència entre impostos directe i impostos indirectes
  Principals impostos de cada tipus
  Definició de l’impost de soc

Sol·licita informació del curs

Nom i cognoms
Correu electrónic
Teléfono

El formulari ha estat enviat correctament!
Ha ocorregut algun error en enviar el formulari. Si us plau, revisa de nou tots els camps.
Desplaça cap amunt