Primers auxilis bàsics

Subvencionat per:

Objectiu general: Identificar el procediment a seguir i les actuacions necessàries per auxiliar persones afectades per una
situació d’emergència, tenint en compte la tipologia, el context on es produeix i les necessitats que cal
atendre.

Temari

 • Mòdul 1: Cures bàsiques. 10 hores.
 • Mòdul 2: Actuació davant de sitaucions extremes. 10 hores.
 • Mòdul 3: Suport vital bàsic. 10 hores.

Modalitat

 • Presencial

Durada

 • 30 hores

Sol·licita informació del curs

Nom i cognoms
Correu electrónic
Teléfono

El formulari ha estat enviat correctament!
Ha ocorregut algun error en enviar el formulari. Si us plau, revisa de nou tots els camps.

Primers auxilis bàsics Llegeix més »

Comptabilitat Avançada

Subvencionat per:

Objectius generals:

 • Donar una visió global i integradora de la comptabilitat.
 • Situar la comptabilitat dins les tasques administratiu-financeres.
 • Definir la relació entre comptabilitat i finances.

Objectius especifics:

 • Consolidar el nivell de coneixements generals dels participants.
 • Ampliar els coneixements generals, amb temes nous i més complexos.
 • Enfocar la comptabilitat cap els seus objectius d’informació final.
 • Identificar, estudiar i analitzar la relació entre comptabilitat i fiscalitat.
 • Analitzar les conseqüències fiscals de les decisions compatibles.
 • Aconseguir una autonomia important de l’alumne en el camp comptable.

CONTINGUTS

 1. Recordatori de conecptes generals.
  Cas pràctic
 2. Immobilitzat
  Valoració dels immobilitzats
  Amortització
  Comptabilització
  Normativa fiscal de valoració
 3. Provisions i deterioraments de valor
  Concepte de provisió i de deteriorament de valor
  El principi de prudència
  Principals provisions en el PGC
  Tractament comptable inicial i posterior
  Principals deterioraments de valor en el PGC
  Tractament comptable inicial i posterior
  Regulació de les provisions i deterioraments en l’impost de societats
  Provisions i deterioraments deduïbles i no deduïbles
 4. Moneda estrangera
  Concepte d’operació en moneda estrangera
  Distinció d’operació en moneda estrangera i operacions amb l’exterior.
  Problemàtica comptable de les opracions amb moneda estrangera
  Diferències de canvi
  Partides monetàries i no monetàries
  Tractament comptable de les operacions
  En el moment de realitzar-se
  En el moment final d’ajustaments a final d’exercici
 5. Valors mobiliaris
  Concepte de valors mobiliaris
  Principals tipus de valors
  Instruments de patrimoni
  Instruments de deute
  Classificació dels instruments financers actius en PCG
  Informació que ens aports la classificació
  Grups
  Classificació dels instruments financers actius en PCG de Pymes
  Grups
  Concepte de cost amortitzat
  Els tipus d’interès efectiu
  Significat
  Càlcul
  Tractaments dels costos inicials de les operacions
  Tractament de les diferències en el valor raonable dels instruments a final d’exercici
 6. Comptabilització de l’impost de societats.
  Diferència entre impostos directe i impostos indirectes
  Principals impostos de cada tipus
  Definició de l’impost de soc

Sol·licita informació del curs

Nom i cognoms
Correu electrónic
Teléfono

El formulari ha estat enviat correctament!
Ha ocorregut algun error en enviar el formulari. Si us plau, revisa de nou tots els camps.

Comptabilitat Avançada Llegeix més »

Atenció de l’auxiliar d’infermeria al malalt quirúrgic

Subvencionat per:

Data d’inici: 30 de novembre de 2023

Objectiu general

Identificar les cures pre i post operatòries en què col·labora i/o realitza l’auxiliar d’infermeria al malalt quirúrgic.

Temari

 • Mòdul 1: Atenció al malalt. Aplicar cures auxiliars d’infermeria, abans d’entrar a quiròfan, durant la intervenció i la URPA, fins que el pacient ingressa a la unitat d’hospitalització per al seu tractament.
 • Mòdul 2: Prevenir la infecció nosocomial. Identificar els riscos relacionats amb seguretat del pacient quirúrgic, diferenciant els aspectes fonamentals del maneig i control de l’asèpsia.
 • Mòdul 3: Atenció a la persona atesa post quirúrgica. Identificar les cures del pacient quirúrgic, després de la intervenció, treballant en equip amb les infermeres i els infermers de la unitat.

Modalitat

 • Presencial

Durada

 • 20 hores

Sol·licita informació del curs

Nom i cognoms
Correu electrónic
Teléfono

El formulari ha estat enviat correctament!
Ha ocorregut algun error en enviar el formulari. Si us plau, revisa de nou tots els camps.

Atenció de l’auxiliar d’infermeria al malalt quirúrgic Llegeix més »

Actualització socio-laboral

Subvencionat per:

Objectiu general

Analitzar les novetats legislatives en matèria laboral i de seguretat social publicades dins làmbit de la Llei de Pressupost Generals de l’Estat i les seves normes annexes, i les actualitzacions, en aquesta mateixa matèria, publicades a principis d’any.

Temari

 • Mòdul 1: Novetats socio-laborals a la LPGE. Analitzar i interpretar les novetats a la normativa socio-laboral.
 • Mòdul 2: Retribució i cotització a la Seguretat Social. Identificar el Salari Mínim Interprofessional i la cotització a la Seguretat Social.

Modalitat

 • Presencial

Durada

 • 15 hores

Sol·licita informació del curs

Nom i cognoms
Correu electrónic
Teléfono

El formulari ha estat enviat correctament!
Ha ocorregut algun error en enviar el formulari. Si us plau, revisa de nou tots els camps.

Actualització socio-laboral Llegeix més »

Metabolisme i equilibri nutricional

Subvencionat per:

Identificar els aspectes bàsics de la nutrició i la dietètica en l’ésser humà, així com adquirir uns hàbits d’alimentaicó equilibrada i saludable.

Temari

 • Mòdul 1: L’energia i els nutrients. Identificar els processos d’obtenció d’energia i els nutrients essencials que aporten els aliments que s’ingereixen.
 • Mòdul 2: Equilibri nutricional. Analitzar les bases de l’equilibri nutricional, els nutrients que proporciona cada tipus d’aliment, així com conèixer-ne els mecanismes d’absorció.
 • Mòdul 3: Trastorns alimentals i qualitat i higiene dels aliments. Identificar els principals trastorns alimentaris, així com els mètodes d’innocuïtat sanitària dels aliments.

Modalitat

 • Presencial

Durada

 • 30 hores

Sol·licita informació del curs

Nom i cognoms
Correu electrónic
Teléfono

El formulari ha estat enviat correctament!
Ha ocorregut algun error en enviar el formulari. Si us plau, revisa de nou tots els camps.

Metabolisme i equilibri nutricional Llegeix més »

Tècniques bàsiques d’assistència a persones en salut mental

Subvencionat per:

Identificar i aplicar eines d’intervenció bàsica en la salut mental en els pacients i el seu entorn.

Temari

 • Mòdul 1: Salut mental i benestar.
 • Mòdul 2: Principals trastorns mentals.
 • Mòdul 3: Tècniques d’atenció bàsica en salut mental.

Modalitat

 • Presencial

Durada

 • 40 hores

Sol·licita informació del curs

Nom i cognoms
Correu electrónic
Teléfono

El formulari ha estat enviat correctament!
Ha ocorregut algun error en enviar el formulari. Si us plau, revisa de nou tots els camps.

Tècniques bàsiques d’assistència a persones en salut mental Llegeix més »

Desplaça cap amunt